Wojciech Sternak 

Wykładowca „Fotografii wielkoformatowej”, „Antropologii wizualności” i „Technik alternatywnych”.

Fotograf i kul­tur­oz­nawca. Pra­cownik naukowo- dydaktyczny Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego. Zaj­muje się teorią, prak­tyką i dydak­tyką fotografii (zwłaszcza doku­men­tal­nej). Autor tek­stów o fotografii oraz wielu wys­taw indy­wid­u­al­nych i zbiorowych.